Birim Kalite Çalışmaları

Vizyonumuz: (Uzgörü):

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitenin vizyon ve misyonu doğrultusunda, bilgiyi topluma yaymak, üniversitenin şehir ve bölgeyle iletişimini güçlendirmek, halkla ilişkiler yolunda sarf ettiği çabalara görsel ve işitsel araçlarıyla destek olmak, günümüzün en popüler mesleklerinden biri haline gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Misyonumuz (Özgörev):

SDÜ Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Üniversitenin tanıtım filmlerinin yanısıra tüm birimlerinin video tanıtım ihtiyaçlarını karşılayan ve arşivini oluşturan; üniversite, Isparta ya da bölgenin tanıtımına yönelik belgesel filmlere imza atan Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin en kapsamlı faaliyetlerinden biri de radyo yayınlarıdır.

Eğitim, kültür ve sanat konularına, haber bültenlerine, üniversitedeki bilim ve sanat etkinliklerine, Türk ve dünya müziğinin seçkin örnekleriyle hazırlanmış müzik eğlence programlarına yer verilerek Mart 1994’te, “Üniversite FM” adıyla başlayan karasal yayınlar, ilk kez 1997’de internet üzerinden de sesli ve görüntülü olarak tüm dünyaya iletilmiştir.

Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayıncılığına dair düzenlemeler çerçevesinde 2016 yılında “Radyo SDÜ” adıyla yeniden yapılanan radyomuza Isparta’da FM 97.0 frekansından internet üzerinden ise http://radyo.sdu.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

Merkezin tüm uygulamalarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bütün bölümlerinden öğrenciler yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda kısmi zamanlı çalışarak tecrübe ve gelir elde edebilmektedir.

 

Görev ve Sorumluluklarımız

Merkezin Amacı:

 • İlgi alanındaki bilimsel, sektörel, mesleki ve teknolojik gelişmeleri, ürünleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip ederek Üniversiteye ve bölgeye kazandırmaya çalışmak; bu konuda detaylı bir bilgi birikimi oluşturmak.
 • İlgi alanında araştırma, uygulama, eğitim, program üretimi ve yayıncılık çalışmalarında bulunmak.
 • Nitelikli, etkili ve verimli çalışmalar yaparak ilgi alanındaki sektörlere, nitelikli eleman yetiştirmek, Üniversite-özel sektör ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak, sektörel gelişme ve yenilikleri teşvik etmek, sorunlara çözümler geliştirmek.
 • Yayınları ve prodüksiyonları ile Isparta’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine katkıda bulunmak, bölgesel ve geleneksel değerlerin kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması misyonuna hizmet etmek üzere; özgün nitelikte haber, program ve belgeseller hazırlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanmasına katkı sağlamak.
 • Üniversite öğrencilerinin Merkezin ilgi alanında olan konularda, gerçek çalışma ortamında uygulama ve staj imkânı oluşturarak pratik yapmalarına imkân sağlamak.

Video Hizmetleri ile İlgili Görevleri:

 • Gerekli bilgiler onbeş gün öncesinden iletilmesi ve talep edilmesi kaydıyla üniversite rektörlüğü ile bağlı birimlerin çeşitli etkinlikleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan etkinlik kaydı, canlı yayın, sunuculuk vb. hizmetlerin sağlanması.
 • Üniversitenin ve alt kurumlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımı amacıyla kullanılacak Tanıtım Filmi, Vizyon Filmi, Canlı Yayın vb. materyallerin hazırlanması.
 • Üniversitenin öğrenci ve öğrenci adayları ile ilişki kurulması ve veya ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla yine öğrencilerle ortaklaşa farklı türlerde video, televizyon programlarının hazırlanması ve mevcut yayın organları vasıtasıyla yayınlanması. (Bkz:Genç Mikrofon, Nereden Başlasak)

Radyo Yayınları İle İlgili Görevleri:

 • Bilgiyi topluma yaymak, üniversitenin şehir ve bölgeyle iletişimini güçlendirmek, günümüzün en popüler mesleklerinden biri haline gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında bilimsel araştırmalar yapmak; SDÜ’nin tüm öğrencilerinin radyo yayıncılığı alanındaki fikir ve projelerine yol gösterici olmak, hayata geçirilmesine destek olmak.
 • Karasal ve internet ortamındaki yayınlarında eğitim, kültür ve sanat konularına, haber bültenlerine, üniversitedeki bilim ve sanat etkinliklerine, Türk ve dünya müziğinin seçkin örnekleriyle hazırlanmış müzik eğlence programlarına yer vermek.

Arşivle İlgili Görevleri:

Onbeş gün öncesinden haber verilmesi ve iş programını aksatmaması kaydıyla üniversite ve bağlı birimlerin akademik ve sosyal amaçlı etkinliklerini takip ederek ses veya video kayıtlarını yapmak.

Üniversitenin hafızasını oluşturmak ve sürdürmek adına video kayıtlarını tutmak, arşiv geliştirmek.

 

Çalışma Yöntemi

Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi yürüteceği görevlerle ilgili olarak:

 • İlgi alanındaki teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eğitim, tanıtım ve benzeri konularda çeşitli programların yapımını gerçekleştirmek.
 • Merkezce hazırlanacak veya diğer kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak.
 • Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak, radyo, televizyon ve multimedya araçlarının, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim, yaygın eğitim, etkileşimli eğitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • İlgi alanındaki konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar tasarlayıp, geliştirerek bunların gerçekleşmesini sağlamak.
 • Üniversite birimlerinde lisansüstü eğitim düzeylerinde yapılacak proje ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak ve Üniversite öğrencilerinin uygulama ve staj yapmalarına imkân sağlamak.
 • Talepte bulunan kuruluşlarda, danışmanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görüş, yayın değerlendirme ve bilirkişi raporları hazırlamak, eğitici kurslar, seminerler düzenlemek; katılımcılara sertifika vermek.
 • İlgi alanındaki ulusal ve uluslararası konferans, kongre, panel, sempozyum, kolokyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalışmaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinliklere Üniversite adına katılmak.
 • İlgi alanındaki devlet kurum ve kuruluşları, belediyeler, diğer üniversitelerin fakülte, enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak; sektörel standartların oluşturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alışverişi ve ortak proje geliştirme amacıyla işbirliği yapmak.
 • Merkezin çalışmalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluşturmak.
 • Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni özgün projeler geliştirmek.
 • Rektörce verilecek diğer görevleri yapmak.

Bağlılıklar:

Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi doğrudan Rektöre bağlı bir akademik birimdir. 

Merkezin Organları:

 • Müdür ve müdür yardımcıları.
 • Yönetim Kurulu.

Merkez müdür ve yardımcıları:

 • Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.
 • Müdür, gerekli gördüğünde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.
 • Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri:

 • Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak.
 • Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalışma programını uygulamak.
 • Uygulama birimlerinin sorumlularını belirlemek.
 • Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, olağan ve olağanüstü toplantı tarihlerini belirlemek, üyeleri toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.
 • Merkezin her türlü çalışmaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını, cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak.
 • Merkezin eğitim, yapım, yayın ve benzeri çalışmalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; organizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.
 • Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek.
 • İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez yönetim kurulu:

 • Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.
 • Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin ilgi alanındaki konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilecek iki kişi olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları görevde bulundukları sürece Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.
 • Süresi dolan bir üye yeniden görevlendirilebilir ya da herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.
 • Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 • Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri:

 • Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli strateji ve politikaları ile yayın ilkelerini belirlemek.
 • Yıllık faaliyet raporu ile gelecek yılın yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak ve Rektöre sunmak.
 • Merkezin verimli olarak yönetilmesini, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaçların ve çalışmaların gerçekleştirilmesini ve yıllık çalışma programının hayata geçirilmesini sağlayacak önerilerde bulunmak.
 • Merkez birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyip Rektörün onayına sunmak.
 • Merkezin yürüteceği yapım, yayın, eğitim ve benzeri çalışmaların sağlıklı sürdürülebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemelerini belirleyip Rektörün onayına sunmak.
 • Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karşılanmasıyla ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak; gerektiğinde özel olarak hizmet ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmelerini Rektörün onayına sunmak.
 • Merkezin çalışmaları için gerekli hallerde geçici çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.
 • Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamalı eğitim veya staj amaçlı olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak.
 • Radyo ve televizyon gibi düzenli yayıncılık çalışması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacağı program yapım planlarını, dış program alımlarını ve yayın akışlarını görüşüp onaylamak.
 • Üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
 • Merkeze gelen talepleri görüşerek, eğitim programı açılıp açılmamasına karar vermek, programın müfredatı, organizasyon planları, program sonunda yapılacak sınavlar ve verilecek katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek.
 • Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında Üniversitenin diğer birimleri, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile halktan gelecek eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.
 • Gerektiğinde, Merkeze bağlı olarak yeni uygulama birimlerinin kurulmasını kararlaştırıp Rektörün onayına sunmak.
 • Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Personel ihtiyacı:

Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Rektörlükçe görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır.

 

Yönetim: Görmek için tıklayınız.

Organizasyon şeması: Görmek için tıklayınız. 

Radyo SDÜ canlı program yapımı iş akışı: Görmek için tıklayınız. 

Video birimi iş akışı: Görmek için tıklayınız. 

Radyo SDÜ kısmi zamanlı öğrenci alımı iş akışı: Görmek için tıklayınız. 

Video birimi kısmi zamanlı öğrenci alımı iş akışı: Görmek için tıklayınız. 

Radyo SDÜ paket program yapımı iş akışı: Görmek için tıklayınız.