Yönetmelik

YÖNETMELK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

 

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTESRADYO-TELEVZYON UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZYÖNETMELİĞİ

BRNCBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Aratırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıma ekline ilikin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüüne balı olarak kurulan Radyo- Televizyon Uygulama ve Aratırma Merkezi’nin görevlerine ve yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalıma ekline ilikin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Aratırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) lgi alanı: Elektronik medya, radyo, televizyon, sinema ve multimedya teknolojileri kullanılarak gerçekletirilen her türlü program ve reklam yapımcılıı, yayıncılık, habercilik ve eitim çalımalarını,

f) Uygulama birimleri: Merkeze balı olarak çalıan televizyonu, radyoyu, prodüksiyon birimini, reklam ajansını, haber ajansını ve benzeri birimleri, ifade eder.

KNCBÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları unlardır:
a)
lgi alanındaki bilimsel, sektörel, mesleki ve teknolojik gelimeleri, ürünleri, deiimleri ve yenilikleri

yakından takip ederek Üniversiteye ve bölgeye kazandırmaya çalımak; bu konuda detaylı bir bilgi birikimi oluturmak.

b) lgi alanında aratırma, uygulama, eitim, program üretimi ve yayıncılık çalımalarında bulunmak.

c) Nitelikli, etkili ve verimli çalımalar yaparak ilgi alanındaki sektörlere, nitelikli eleman yetitirmek, Üniversite-özel sektör ilikilerinin geliimine katkıda bulunmak, sektörel gelime ve yenilikleri tevik etmek, sorunlara çözümler gelitirmek.

ç) Yayınları ve prodüksiyonları ile Isparta’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda geliimine katkıda bulunmak, bölgesel ve geleneksel deerlerin kaybolmaması, gelecek nesillere aktarılması misyonuna hizmet etmek üzere; özgün nitelikte haber, program ve belgeseller hazırlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının salanmasına katkı salamak.

d) Üniversite örencilerinin Merkezin ilgi alanında olan konularda, gerçek çalıma ortamında uygulama ve staj imkânı oluturarak pratik yapmalarına imkân salamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliin 5 inci maddesindeki amaçları dorultusunda aaıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) lgi alanındaki teknolojileri kullanarak haber, kültür, sanat, eitim, tanıtım ve benzeri konularda çeitli programların yapımını gerçekletirmek.

b) Merkezce hazırlanacak veya dier kaynaklardan temin edilecek programlarla, düzenli radyo ve televizyon yayıncılıı yapmak.

c) Üniversitenin ilgili birimleri ile ibirlii yaparak, radyo, televizyon ve multimedya araçlarının, uzaktan eitim, sürekli eitim, yaam boyu eitim, yaygın eitim, etkileimli eitim ve benzeri alanlarda kullanılmasına yönelik projeler gelitirmek ve uygulamak.

ç) lgi alanındaki konularda bilimsel çalımalar ve aratırmalar tasarlayıp, gelitirerek bunların gerçeklemesini salamak.

d) Üniversite birimlerinde lisansüstü eitim düzeylerinde yapılacak proje ve aratırma çalımalarına yardımcı olmak ve Üniversite örencilerinin uygulama ve staj yapmalarına imkân salamak.

e) Talepte bulunan kurulularda, danımanlık yapmak; projeler, kurumsal inceleme, bilimsel görü, yayın deerlendirme ve bilirkii raporları hazırlamak, eitici kurslar, seminerler düzenlemek; katılımcılara sertifika vermek.

f) lgi alanındaki ulusal ve uluslararası konferans, kongre, panel, sempozyum, kolokyum, seminer, fuar, kurs, atölye çalımaları, sergi ve benzeri toplantı ve etkinliklere Üniversite adına katılmak.

g) lgi alanındaki devlet kurum ve kuruluları, belediyeler, dier üniversitelerin fakülte, enstitü ve merkezleri ile bu alanda faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurulularla iletiim kurmak; sektörel standartların oluturulması, kalitenin yükseltilmesi, bilgi alıverii ve ortak proje gelitirme amacıyla ibirlii yapmak.

) Merkezin çalımalarını yürütmesi için gerekli altyapı ve donanıma sahip yapım ve yayın tesisleri kurmak, yeterli uzman ekibi oluturmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekletirilmesi dorultusunda yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yeni özgün projeler gelitirmek.

ı) Rektörce verilecek dier görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları unlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 –
(1) Müdür; Merkezin çalıma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve çalımaların düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karı sorumludur.

(2) Müdür, gerekli gördüünde çalımalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öretim elemanları arasından en fazla iki kiiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verecei görevleri yapar. Müdürün görev süresi bittiinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdür yardımcıları, aynı usulle görevlerinden alınabilir.

(3) Müdürün görevi baında olmadıı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri unlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalı
malarının düzenli yürütülmesini salamak.
b) Yönetim Kurulu kararları ile yıllık çalı
ma programını uygulamak.
c) Uygulama birimlerinin sorumlularını belirlemek.
ç) Yönetim Kuruluna ba
kanlık etmek, olaan ve olaanüstü toplantı tarihlerini belirlemek, üyeleri toplantıya çaırmak, gündemi hazırlamak ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin her türlü çalımaları için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulmasını, cihaz ve malzemenin temin ve monte edilip sürekli çalıır halde tutulmasını salamak.

e) Merkezin eitim, yapım, yayın ve benzeri çalımalarda, tüm maddi kaynaklar, fiziki altyapı ve personelden tam verimle yararlanılması, görevlerin bilimsel, teknik ve etik kurallar ile yayıncılık kriterleri ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; organizasyon, gözetim ve denetimleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde yer alan uygulama birimleri arasında koordinasyonu salamak.

g) Merkezin ilgi alanlarında faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kurulularla iletiim ve ibirliini yürütmek.

) lgili mevzuat ile verilen dier görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –
(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetim ve karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin ilgi alanındaki konularda görev yapan Üniversite öretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllıına görevlendirilecek iki kii olmak üzere, toplam bekiiden oluur. Müdür ve müdür yardımcıları görevde bulundukları sürece Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.

(3) Süresi dolan bir üye yeniden görevlendirilebilir ya da herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve gerektiinde Müdürün çarısı üzerine salt çounlukla toplanır ve kararlar oy çokluu ile alınır. Eitlik durumunda Bakanın oyu yönünde çounluk salanmısayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildii usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 –
(1) Yönetim Kurulunun görevleri unlardır:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli strateji ve politikaları ile yayın ilkelerini belirlemek.
b) Yıllık faaliyet raporu ile gelecek yılın yıllık çalı
ma programını görüüp karara balamak ve Rektöre sunmak.

c) Merkezin verimli olarak yönetilmesini, bu Yönetmeliin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaçların ve çalımaların gerçekletirilmesini ve yıllık çalıma programının hayata geçirilmesini salayacak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez birimlerinin çalıma usul ve esaslarını belirleyip Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yürütecei yapım, yayın, eitim ve benzeri çalımaların salıklı sürdürülebilmesi için gerekli fiziki altyapı, tesis, araç, teknik cihaz, ekipman ve sarf malzemelerini belirleyip Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacın karılanmasıyla ilgili teklifleri Rektörün onayına sunmak; gerektiinde özel olarak hizmet ve uzmanlıına ihtiyaç duyulan Üniversite öretim elemanlarını belirlemek ve görevlendirilmelerini Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin çalımaları için gerekli hallerde geçici çalıma grupları ve komisyonlar oluturmak, bunların çalıma esaslarını belirlemek.

g) Üniversite öretim elemanları ve örencilerinin, uygulamalı eitim veya staj amaçlı olarak, Merkez tesis ve teknik imkânlarından yararlanma esaslarını belirlemek, çalıma plan ve programlarını hazırlamak.

) Radyo ve televizyon gibi düzenli yayıncılık çalıması yürüten uygulama birimlerinin uygulayacaı program yapım planlarını, dıprogram alımlarını ve yayın akılarını görüüp onaylamak.

h) Üniversite dıındaki ulusal veya uluslararası kurum ve kurulularla ibirlii esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkeze gelen talepleri görüerek, eitim programı açılıp açılmamasına karar vermek, programın müfredatı, organizasyon planları, program sonunda yapılacak sınavlar ve verilecek katılım belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler ile ilgili esasları belirlemek.

i) Merkezin düzenledii etkinlikler, yürüttüü yayınlar ve dier çalımaları hakkında Üniversitenin dier birimleri, Üniversite dıındaki kurum ve kurulular ile halktan gelecek eletiri, öneri ve istekleri deerlendirmek.

j) Gerektiinde, Merkeze balı olarak yeni uygulama birimlerinin kurulmasını kararlatırıp Rektörün onayına sunmak.

k) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme getirecei dier konuları karara balamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ile ilgili esaslar

MADDE 12 – (1) Merkez; bu Yönetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen çalımaları gerçekletirmek amacıyla uygulama birimleri ile uygulama birimlerine balı olarak çalıan alt birimleri oluturabilir.

(2) Uygulama birimleri ve alt birimlerin sayısı, görevleri, çalıma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün teklifiyle, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karılanır. Yardımcı hizmetler ve temizlik ileri ise Üniversite genel uygulamaları dahilinde hizmet satın alınan irket tarafından gerçekletirilir.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen aratırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbalar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre ilem yapılır.

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.